Online obchod INTERKLINIK Poprad
We offer world-class care
Oferujemy opiekę na światowym poziomie

Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.

Informačné memorandum o ochrane osobných údajov INTERKLINIK PP s.r.o. (spracúvanie osobných údajov klientov/pacientov a iných osôb na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, účtovné, marketingové a iné účely)

Spoločnosť INTERKLINIK PP s.r.o., so sídlom Športová 1397/1, 058 01 PopradSlovenská republika, IČO: 51750970, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 36600/P (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje, a to na účely a na základe právnych základov ako je uvedené nižšie v tomto informačnom memorande. V tomto informačnom memorande nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: INTERKLINIK PP s.r.o.
Adresa: Športová 1397/1, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Email: info@interklinikpoprad.sk
Telefonický kontakt: +421 52 7851 710

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

2.1. Bežné osobné údaje: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje ktoré našej Spoločnosti poskytnete osobne v našej klinike, elektronicky emailom, prostredníctvom našej webstránky www.interklinikpoprad.sk alebo inými prostriedkami, pričom ide najmä o:
2.1.1. identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, iné údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, číslo klienta);
2.1.2. kontaktné údaje (najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska, emailová adresa, telefónne číslo);
2.1.3. socio-demografické údaje (najmä vek, pohlavie, povolanie);
2.1.4. údaje potrebné na používanie elektronických služieb (najmä IP adresa, údaj o používanom softvéri, prehliadači a zariadení, cookies).
2.2. Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje): Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva o Vás aj osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje), a to údaje o zdraví. Ide najmä o údaje o chorobách, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, údaje o liečbe a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej starostlivosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, údaje o odobratom, spracovanom, testovanom, konzervovanom, skladovanom a distribuovanom ľudskom tkanive alebo ľudských bunkách, ktoré vedie tkanivové zariadenie podľa osobitného predpisu, výška, telesná hmotnosť, údaje o zdraví aj Vašich príbuzných a blízkych a ďalšie údaje o zdraví nevyhnutné k tomu, aby sme Vám poskytli riadnu zdravotnú starostlivosť.

3. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) A PRÁVNE ZÁKLADY NA ICH SPRACÚVANIE (NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE)

3.1. Osobné údaje pre daný účel: Pri poskytovaní našich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje vždy na konkrétny vopred stanovený účel, pričom každý účel spracúvania si vyžaduje iba niektoré Vaše osobné údaje. Na strane druhej, ak nám nebudú poskytnuté príslušné osobné údaje, ktoré sú na daný účel potrebné, naša Spoločnosť Vám nebude schopná poskytnúť príslušnú službu (zdravotnú starostlivosť) alebo bude schopná ju poskytnúť iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, čo v konečnom dôsledku nemusí byť pre Vás žiadúce.
3.2. Účely spracúvania a príslušný právny základ: Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov:
3.2.1. Pre účely poskytnutia služieb a zdravotnej starostlivosti klientom/pacientom (na základe plnenia zmluvy, zákona a na základe oprávneného záujmu): pre predmetný účel spracúvame Vaše bežné osobné údaje ako aj osobné údaje o Vašom zdraví (osobitná kategória osobných údajov) o Vás ako klientovi (pacientovi). Vyžiadame si o Vás vždy iba osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na predmetný účel, resp. na riadne poskytnutie našich služieb a zdravotnej starostlivosti. Predmetné Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:
3.2.1.1.Právny základ spracúvania (plnenie zmluvy a na základe zákona): Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v súvislosti s predzmluvnými vzťahmi a plnením zmluvného vzťahu, ktorý je založený dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretou medzi našou Spoločnosťou ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Vami ako klientom/pacientom. Rovnako je naša Spoločnosť oprávnená ako aj povinná spracúvať Vaše bežné osobné údaje a osobné údaje o Vašom zdraví bez Vášho súhlasu v zmysle ustanovení § 18 a nasl. zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to predovšetkým v zdravotnej dokumentácii.
3.2.1.2. Právny základ spracúvania (oprávnený záujem): Naša spoločnosť je najmä v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinná riadne poskytnúť svojim klientom/pacientom zdravotnú starostlivosť. K tomu, aby bola naša Spoločnosť schopná riadne Vám poskytnúť zdravotnú starostlivosť, v niektorých prípadoch potrebuje naša Spoločnosť spracúvať aj osobné údaje a osobné údaje o zdraví aj Vašich príbuzných alebo blízkych osôb. V prípade, ak by sme niektoré osobné údaje o Vašich príbuzných alebo blízkych nemali k dispozícii, môže sa stať, že naša Spoločnosť nebude schopná Vám poskytnúť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť. Predmetné osobné údaje o Vašich príbuzných a blízkych spracúvame na základe oprávneného záujmu, pričom oprávnený záujem našej Spoločnosti spočíva v tom, že naša Spoločnosť je v zmysle príslušných zákonov zodpovedná za riadne poskytnutie zdravotnej starostlivosti svojim klientom/pacientom. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 3.3 a 7.1.6 tohto memoranda.
3.2.2. Marketingový účel (na základe súhlasu a oprávneného záujmu): ide o spracúvanie Vašich kontaktných osobných údajov predovšetkým na zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov/pacientov, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny InterKlinik a zapojenie do súťaží na sociálnych sieťach alebo žrebovanie prostredníctvom dotazníka spokojnosti. Vaše kontaktné osobné údaje na predmetný účel spracúvame buď na základe Vášho súhlasu alebo na základe oprávneného záujmu.

Oprávnený záujem našej Spoločnosti na spracúvaní Vašich osobných údajov (najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a email) na predmetné marketingové účely spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania služieb a produktov našej Spoločnosti našim aktuálnym a bývalým klientom/pacientom, sa poskytne rozvoj a rast našej Spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi klientmi/pacientmi v rámci spätnej väzby je naša Spoločnosť schopná identifikovať, ako naše služby, produkty a zdravotnú starostlivosť vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim klientom/pacientom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby, produkty a zdravotnú starostlivosť, preto je oprávneným záujmom našej Spoločnosti, aby sme základné kontaktné údaje bývalých a aktuálnych klientov/pacientov na základe oprávneného záujmu použili na zasielanie informácií o našich službách, produktoch a zdravotnej starostlivosti a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich priebežnú spätnú väzbu. Pre riadne fungovanie a rozvoj našej Spoločnosti je to takmer nevyhnutné, pretože v dnešnej modernej dobe každá spoločnosť pôsobiaca na trhu sa snaží udržať pravidelný kontakt so svojimi klientmi/pacientmi.

Rovnako poukazujeme na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 3.3 a 7.1.6 tohto memoranda.

3.2.3. Účtovná a zmluvná dokumentácia (za základe plnenia zmluvy a zákona): ide o spracúvanie bežných osobných údajov obchodných partnerov a subdodávateľov Spoločnosti, ktoré sú fyzickými osobami, vrátane kontaktných údajov obchodných partnerov a subdodávateľov, pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov. Právnym základom na spracúvanie predmetných osobných údajov na predmetný účel je plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy. Po splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov naša Spoločnosť predmetné osobné údaje archivuje v zmysle príslušných zákonov (najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).
3.2.4. Uplatňovanie právnych nárokov našej Spoločnosti (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie osobných údajov pre účely uplatňovania právnych nárokov našej Spoločnosti v súdnych, mimosúdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Predmetné osobné údaje naša Spoločnosť nevyhnutne potrebuje k tomu, aby mohla účinne uplatniť svoje oprávnené nároky a práva. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 3.3 a 7.1.6 tohto memoranda.
3.2.5. Identifikačné a kontaktné údaje (na základe oprávneného záujmu): – ide o spracúvanie kontaktných údajov zástupcov právnických osôb a iných fyzických osôb, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov na to určených, od týchto osôb priamo ako aj od iných osôb, pričom predmetné údaje naša Spoločnosť potrebuje, aby mohla nadviazať kontakt s inými právnickými a fyzickými osobami pre účely riadneho chodu našej Spoločnosti. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 3.3 a 7.1.6 tohto memoranda.
3.2.6. Žiadosti o nápravu, podnety a sťažnosti (na základe oprávneného záujmu): – ide o spracúvanie kontaktných údajov našich klientov/pacientov ako aj iných fyzických osôb, ktoré našej Spoločnosti zasielajú žiadosti o nápravu ako aj iné podnety a sťažnosti súvisiace najmä s poskytovaním služieb a zdravotnej starostlivosti zo strany našej Spoločnosti. Nakoľko je naša Spoločnosť v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky povinná poskytovať riadnu zdravotnú starostlivosť našim klientom/pacientom a zároveň má naša Spoločnosť zásadný záujem na riadnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti ako aj to, že našej Spoločnosti záleží na spokojnosti našich klientov/pacientov, osobné údaje na predmetný účel naša Spoločnosť spracúva, aby na tieto žiadosti, podnety a sťažnosti mohla riadne reagovať a prípadne poskytnúť nápravu, ak by niektoré žiadosti o nápravu alebo sťažnosti boli oprávnené. Súčasne musí byť naša Spoločnosť schopná preukázať vybavenie žiadostí o nápravu a sťažností, na čo dohliada aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR a iné orgány príslušné na výkon dozoru. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 3.3 a 7.1.6 tohto memoranda.
3.3. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu: GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej Spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona.

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode 7.1.6 nižšie. Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu konkrétne na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

4. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Zoznam príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:
4.1.1 marketingové a PR spoločnosti, ktoré vykonávajú pre našu Spoločnosť marketingové a PR služby;
4.1.2. ostatným spoločnostiam/klinikám v sieti InterKlinik, najmä ak je to pre účely riadneho poskytnutia služieb alebo zdravotnej starostlivosti pre klienta/pacienta potrebné, alebo si takéto poskytnutie osobných údajov vyžiadal sám klient/pacient;
4.1.4. zdravotným poisťovniam pre účely vedenia databázy o klientoch/pacientoch;
4.1.5. externým laboratóriám, najmä ak poskytnutie osobných údajov si vyžiada riadne poskytnutie našich služieb alebo zdravotnej starostlivosti klientovi/pacientovi;
4.1.6. externým spolupracujúcim lekárom a odborníkom z oblasti zdravotníctva, najmä ak poskytnutie osobných údajov si vyžiada riadne poskytnutie našich služieb alebo zdravotnej starostlivosti klientovi/pacientovi;
4.1.7. poskytovateľom IT služieb, ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky;
4.1.8. Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, najmä pri vykonávaní dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti našou Spoločnosťou a pre účely prešetrenia sťažností;
4.1.9. Ministerstvu zdravotníctva SR pre účely programu elektronického zdravotníctva (e-zdravie, Elektronická zdravotná knižka občana, ePreskripcia / eMedikácia, eAlokácie);
4.1.10.revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne, a to do zdravotnej dokumentácie na účely kontrolnej činnosti;
4.1.11. ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja, a to do zdravotnej dokumentácie na účely dozoru podľa osobitného predpisu, ak ide o zdravotnú dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom zdravotníctva;
4.1.12. všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to do zdravotnej dokumentácie na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania;
4.1.13. posudkovému lekárovi, a to do zdravotnej dokumentácie na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov;
4.1.14. posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to do zdravotnej dokumentácie na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu;
4.1.15. znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku, a to do zdravotnej dokumentácie (o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného predpisu);
4.1.16. poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu, a to do zdravotnej dokumentácie na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie;
4.1.17. príslušnému orgánu stavovskej organizácie, a to do zdravotnej dokumentácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania;
4.1.18. odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky, a to do zdravotnej dokumentácie v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.
4.2. Orgány štátu a ostatní príjemcovia: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre, súdu, regulátorovi, orgánom dohľadu a kontroly, vládnej agentúre, exekútorovi, správcovi konkurznej podstaty, obci, mestu, vyššiemu územnému celku, ministerstvu, NBÚ, NKÚ, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Finančnému riaditeľstvu SR alebo inému príjemcovi, ak sa naša Spoločnosť domnieva, že takéto poskytnutie osobných údajov je:
4.2.1. v súlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
4.2.2. to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
4.2.3. to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov akejkoľvek inej osoby.
4.3. Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.
5.2. Jednotlivé Vaše osobné údaje uchovávame po nasledovné doby:

Účel: Doba uchovávania:
Poskytnutie služieb a zdravotnej starostlivosti klientom/pacientom Po dobu trvania zmluvy/dohody, pričom naša spoločnosť je v zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 576/2004 Z.z. povinná viesť zdravotnú dokumentáciu klienta/pacienta dvadsať (20) rokov po smrti klienta/pacienta; ostatnú zdravotnú dokumentáciu dvadsať (20) rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.Osobné údaje Vašich príbuzných a blízkych uchovávame na dobu nevyhnutnú na predmetný účel, najdlhšie po dobu uchovávania zdravotnej dokumentácie po dobu ako je uvedené vyššie.
Marketingové účely Po dobu platnosti súhlasu (3 roky) alebo do momentu odvolania súhlasu.V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, najdlhšie po dobu desiatich (10) rokov.
Účtovná a zmluvná dokumentácia Po dobu trvania zmluvy a následne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy (podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) V prípade iniciovania súdneho konania voči Vám ako dlžníkovi, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne konanie.
Uplatňovanie právnych nárokov Po dobu, ktorá je nevyhnutná k uplatňovaniu práv a nárokov našej Spoločnosti, najkratšie po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, najviac však po dobu desiatich (10) rokov. V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.
Identifikačné a kontaktné údaje Po dobu, ktorá je nevyhnutná na nadviazanie kontaktu s uvedenými osobami, najviac však po dobu piatich (5) rokov od ich získania.
Žiadosti o nápravu, podnety a sťažnosti Po dobu nevyhnutnú na úplné vybavenie žiadostí, podnetov a sťažností, najviac po dobu desiatich (10) rokov pre účely evidencie a prípadnej kontroly zo strany dozorného orgánu ako aj pre prípad súdneho sporu alebo iného uplatňovania práv a nárokov našej Spoločnosti po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

6. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

6.1. Naša Spoločnosť neuskutočňuje a ani nezamýšľa uskutočniť prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu.

7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:
7.1.1. Právo na prístup: Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam a komu ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto informačnom memorande, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať o kópiu Vašich spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.
7.1.2. Právo na opravu: V prípade, ak zistíte, že naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila.
7.1.3. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, a ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:
7.1.3.1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo
7.1.3.2. ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv a nárokov našej Spoločnosti); alebo
7.1.3.3. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 7.1.6 nižšie), ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov
7.1.3.4. ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo
7.1.3.5. aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo
7.1.3.6. ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

Je potrebné Vás upozorniť, že aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

7.1.3.7. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
7.1.3.8. na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
7.1.3.9. na účely archivácie, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
7.1.3.10. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti.
7.1.4. Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
7.1.4.1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť týchto osobných údajov; alebo
7.1.4.2. pracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
7.1.4.3. naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
7.1.4.4. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 7.1.6 nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
7.1.5. Právo na prenosnosť: Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe plnenia zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
7.1.6. Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.
7.1.7. Spôsob uplatnenia práv: Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie.
7.1.8. Právo podať sťažnosť na Úrad: Popri uplatnení vyššie uvedených práv môžete podať na Úrad na ochranu Osobných údajov aj sťažnosť ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov našou Spoločnosťou. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom ostatné údaje nájdete na webstránke:HTTPS://DATAPROTECTION.GOV.SK/
7.1.9. Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody, je naša Spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu Vám oznámiť predmetné porušenie ochrany osobných údajov.

8. PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov našou Spoločnosťou je súhlas alebo výslovný súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v bode 1 vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

9. ZMENY V TOMTO INFORMAČNOM MEMORANDE

9.1. Toto informačné memorandum o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii tohto informačného memoranda o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia na to, aby sme Vás informovali v závislosti od významu zmien, ktoré vykonávame.